REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI CENTRUM SZTUKI TAŃCA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów choroby dróg oddechowych oraz osoby, które w ostatnich 14 dniach nie miały kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.

  2. Każdy Uczeń powinien już być przebrany w kostium baletowy / strój ćwiczebny i gotowy do zajęć na 5 minut przed rozpoczęciem swojej lekcji.

  3. Każda lekcja kończy się 5 minut wcześniej w celu dezynfekcji i wietrzenia przestrzeni przed lekcją kolejnej grupy.

  4. Rodzice / Opiekunowie bezwzględnie proszeni są o nie wchodzenie do Szkoły.

  5. Kontakt Rodziców / Opiekunów z Sekretariatem Szkoły odbywa się za pośrednictwem telefonu oraz maila, a oryginały dokumentów prosimy dostarczać do Sekretariatu za pośrednictwem Ucznia.

  6. W razie potrzeby osobistego kontaktu z Pracownikiem Sekretariatu prosimy o wcześniejsze umówienie się na osobiste spotkanie.

  7. W naszych przestrzeniach wspólnych obowiązuje zakrywanie ust oraz nosa maseczką. Maseczki mogą zostać ściągnięte po wejściu na salę taneczną.

 1. Pracownik CST może poprosić o możliwość zmierzenia temperatury, jeśli uzna, że jest to zasadne (w razie zaobserwowania niepokojących objawów)

 2. Zaraz po wejściu do Siedziby, kierujemy się do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.

 3. Przed wejściem na salę dokonujemy dezynfekcji rąk.

 4. Obowiązuje konieczność zachowania dystansu pomiędzy Uczestnikami zajęć.

 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Pedagoga, jeśli chodzi o kwestie higieny oraz dystansu.

 6. W Siedzibach Centrum Sztuki Tańca zostały przygotowane miejsca do ewentualnej izolacji osoby z objawami choroby, gdzie będzie umieszczony Uczeń (pod opieką Pracownika CST) w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Rodzic zobligowany jest do niezwłocznego odebrania Dziecka po kontakcie z Pracownikiem CST.

 7. Jeśli Dziecko choruje na choroby przewlekłe wymagane jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach